กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

17/02/2564 พัฒนาศักยภาพสตรีด้านศิลปะการตกแต่งอาหาร งานฝีมือการจัดสถานที่ในงานต่างๆ
ประกาศเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดอ่าน 341 ครั้ง

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ที่ว่าการอำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ได้จัดกิจกรรม อบรมพัฒนาศักยภาพสตรีด้านศิลปะการตกแต่งอาหาร งานฝีมือการจัดสถานที่ในงานต่างๆ
ให้กับกลุ่มสตรีอำเภอป่าแดด และคณะกรรมการการพัฒนาสตรีอำเภอป่าแดด ทั้ง 5 ตำบล จำนวน 118 ท่าน โดย นาย โสภณ แก้วล้อมทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย
ให้การสนับสนุนวิทยากรร่วมจัดกิจกรรม ในครั้งนี้ ซึ่งมอบหมาย นาย ธนกฤต จิรโชติเศวต เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ ร่วมเป็นวิทยากร ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ ในกิจกรรมการตกแต่งจานอาหาร สำรับอาหารและผลไม้
การประดับตกแต่งโต๊ะอาหารด้วยศิลปะการจับผ้าเป็นลวดลายต่างๆ และพื้นฐานการจัดดอกไม้เบื้องต้น

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2022 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::