กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

04/03/2564 ลงพื้นที่ฝึกภาคปฏิบัติ หลักสูตรตัดผมชาย
ประกาศเมื่อ 04 มีนาคม 2564 เปิดอ่าน 195 ครั้ง

วันที่ 4 มีนาคม 2564 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย (นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์) มอบหมาย กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ หลักสูตรตัดผมชาย ลงพื้นที่ฝึกภาคปฏิบัติ เพื่อพัฒนาทักษะให้เกิดความชำนาญการ สร้างความมั่นใจ และให้บริการด้วยจิตอาสาบริการ สร้างความสุขให้แก่ประชาชน โดยวิทยากรมืออาชีพควบคุมบริหารกระบวนการสอนอย่างใกล้ชิด ณ  โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย


#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2022 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::