กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

11/03/2564 ดำเนินการติดตามและนิเทศฝึกงานภาคปฏิบัติ
ประกาศเมื่อ 11 มีนาคม 2564 เปิดอ่าน 204 ครั้ง

วันที่ 11 มีนาคม 2564 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย (นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์) มอบหมาย กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ดำเนินการติดตามและนิเทศฝึกงานภาคปฏิบัติ หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง และ หลักสูตรเสริมสวยสตรี ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อรับทราบประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกภาคปฏิบัติ ในสถานประกอบการ

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2022 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::