กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

02/04/2564 พัฒนาทักษะการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพในยุคดิจิทัล
ประกาศเมื่อ 02 เมษายน 2564 เปิดอ่าน 208 ครั้ง

วันที่ 2 เมษายน 2564 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย  (นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์)มอบหมาย นางชัชฎา ศรีวิชัย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพในยุคดิจิทัล ณ ห้องประชุม ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย

เพื่อศึกษารูปแบบ ช่องทาง พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในยุคดิจิทัลได้ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรที่ทำงานด้านอาชีพให้สามารถเป็นพี่เลี้ยงในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในยุคดิจิทัลได้ โดยประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting จากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2022 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::