กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

07/04/2564 ร่วมการอบรมขับเคลื่อนงาน Learning Center
ประกาศเมื่อ 07 เมษายน 2564 เปิดอ่าน 43 ครั้ง

วันที่ 7 เมษายน 2564 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย

(นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์) มอบหมาย นางปนัดดา กางสำโรง หัวหน้ากลุ่มแผนงานและวิชาการ พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพวิทยากร

เพื่อขับเคลื่อนงาน Learning Center ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย

ผ่านระบบ zoom meeting จาก  ห้องประชุมชั้น 22 A อาคารมหานครยิบซั่ม กองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ กรุงเทพมหานคร

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2021 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::