กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

08/04/2564 ผอ.ศูนย์ฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ประกาศเมื่อ 08 เมษายน 2564 เปิดอ่าน 34 ครั้ง

วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย ทีม One Home เชียงราย ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2/2564

เพื่อรายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ 2564 และขอความเห็นชอบโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน เพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

โดยมี นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางเชียงราย

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2021 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::