กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

27/05/2564 ร่วมอบรมถ่ายทอดบทเรียน รูปแบบ ช่องทาง วิธีจำหน่ายผลิตภัณฑ์บนโลกออนไลน์
ประกาศเมื่อ 27 พฤษภาคม 2564 เปิดอ่าน 203 ครั้ง

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย (นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์) มอบหมาย กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ร่วมอบรมถ่ายทอดบทเรียนโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการจำหน่าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพในยุคดิจิทัล เพื่อศึกษารูปแบบ ช่องทาง วิธีจำหน่ายผลิตภัณฑ์ การใช้งานบนโลกออนไลน์  ตลอดจนพัฒนาบุคลากรที่ทำงานกับกลุ่มอาชีพให้สามารถเป็นพี่เลี้ยงในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในยุคดิจิทัลได้ ผ่านระบบ Teleconference โดยใช้โปรแกรม Zoom ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)

#ศูนย์สตรีเชียงราย  

Copyright © 2022 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::