กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

15/06/2564 ร่วมประชุม อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม.)ตำบล ในเขตอำเภอพาน
ประกาศเมื่อ 15 มิถุนายน 2564 เปิดอ่าน 151 ครั้ง

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย (นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์) มอบหมาย นางปนัดดา กางสำโรง หัวหน้ากลุ่มแผนงานและวิชาการ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุม อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นงคงของมนุษย์(อพม.)ตำบล ในเขตอำเภอพาน เพื่อทำแผนงานสำรวจและจัดหา อพม.ใหม่ ให้เต็มพื้นที่ เฉลี่ยตามจำนวนครัวเรือน 40 ครัวเรือน ต่อ อพม. 1 คน อำเภอพานต้องการ อพม. 641 คน โดยมี พระครูปิยวรรณพิพัฒน์ เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุม ศูนย์ปฏิบัติการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง วัดหัวฝาย ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย


#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2022 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::