กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

29/07/2564 อบรมพัฒนาศักยภาพวิทยากรเพื่อขับเคลื่อนงาน Learning Center
ประกาศเมื่อ 29 กรกฎาคม 2564 เปิดอ่าน 193 ครั้ง

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย (นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์)   มอบหมาย นางสาวกิ่งดาว มะโนวรรณ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพวิทยากรเพื่อขับเคลื่อนงาน Learning Center ผ่านระบบ Zoom Meeting ครั้งที่ 2

 

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2022 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::