กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

06/08/2564 ผอ.ศูนย์เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาเครือข่าย ขยายผลด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีผ่านกลไก ชมรมคบเด็กสร้างบ้าน
ประกาศเมื่อ 06 สิงหาคม 2564 เปิดอ่าน 270 ครั้ง

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย (นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์) ดำเนินการจัดการอบรม โครงการ อบรมเพื่อพัฒนาเครือข่ายและขยายผลด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี ปีงบประมาณ 2564


หลักสูตร “อบรมเพื่อพัฒนาเครือข่ายและขยายผลด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีผ่านกลไก ชมรมคบเด็กสร้างบ้าน (อบอุ่น) ในโรงเรียน กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนเชียงของวิทยาคม อ.เชียงของ จ.เชียงราย

 

มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้แกนนำเด็กเยาวชนในโรงเรียนในพื้นที่เป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังและมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นในระดับพื้นที่

 

โดยมี นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้ฯ จ.เชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก              รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม (นางอลิศลา ริยะสาร) ร่วมกล่าวตอนรับและให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการอบรม วิทยากรให้ความรู้ภาคเอกชนจากสมาคมสร้างสรรค์อนาคตเด็กและเยาวชน จ.เชียงราย ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงของวิทยาคม อ.เชียงของ จ.เชียงราย

ทั้งนี้ระหว่างการอบรมมีการปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างเคร่งครัด


#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2022 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::