กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

16/08/2564 สค. ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ ในสังกัดกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวทั้ง 4 แห่ง
ประกาศเมื่อ 16 สิงหาคม 2564 เปิดอ่าน 179 ครั้ง

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ ในสังกัดกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวทั้ง 4 แห่ง เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในสถานการณ์สภาวะวิกฤติโควิด-19 ของสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ ซึ่งทำหน้าที่หลักในการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ให้เกิดผลสัมฤทธิ์มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการปฏิบัติงานร่วมกันหรือการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โดยมีนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุม และ นางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ผ่านระบบ zoom application

ทั้งนี้ ศูนย์ฯได้ปฏิบัติตามมาตรการ social distancing อย่างเคร่งครัด

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2022 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::