กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

27/08/2564 ผอ.ศูนย์ฯ เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนสิงหาคม
ประกาศเมื่อ 27 สิงหาคม 2564 เปิดอ่าน 186 ครั้ง

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย
เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯเข้าร่วมรับฟังผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของแต่ละกลุ่ม/ฝ่าย และชี้แจงประเด็นต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย

ทั้งนี้ ศูนย์ฯได้ปฏิบัติตามมาตรการ social distancing อย่างเคร่งครัด

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2022 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::