กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

10/09/2564 จิตอาสา 904 ลงพื้นที่จิตอาสาพัฒนา  ต้านภัย COVID-19
ประกาศเมื่อ 10 กันยายน 2564 เปิดอ่าน 55 ครั้ง

วันที่ 10 กันยายน 2564 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย (นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์) มอบหมาย นางสาวเด่นนภา  ปัญญาไว ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 3 จิตอาสา 904 รหัส 5B-126 ลงพื้นที่จิตอาสาพัฒนา  ต้านภัย COVID-19

โดยการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย มอบหมอนยางพารา  ให้กับหน่วยจิตอาสาพระราชทาน เพื่อมอบให้โรงพยาบาลแม่ลาว เพื่อใช้ ณ ศูนย์กักกันตัวในชุมชน (Community Isolation ) อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียราย

โดย นายญาณวุฒิ สุดพิมศรี นายอำเภอแม่ลาว และ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำเภอแม่ลาว  เป็นผู้รับมอบ

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2021 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::