กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

13/09/2564 สค. ร่วมมือกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประชุมเพื่อหารือมาตรการและแนวทางในการคุ้มครองสิทธิและพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานบริการ
ประกาศเมื่อ 13 กันยายน 2564 เปิดอ่าน 49 ครั้ง

วันที่ 13 กันยายน 2564 นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่  ร่วมประชุมเพื่อหารือมาตรการและแนวทางในการคุ้มครองสิทธิและพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานบริการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการนี้ สค. ได้มีความร่วมมือกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ในการประเมินความต้องการด้านการฝึกอบรมอาชีพของพนักงานบริการในประเทศไทย ภายใต้โครงการ "การเสริมสร้างความมั่นคง ในการฟื้นตัวของกลุ่มเปราะบางและประชากรกลุ่มเสี่ยงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด 19 เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีใครถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง ซึ่งนักวิจัยได้มีการเก็บข้อมูลในพื้นที่กรุงเทพฯ และ 5 จังหวัด คือ ชลบุรี (พัทยา) เชียงใหม่ สงขลา สระแก้ว และอุดรธานี

โดยมี นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว MR. Renaud Meyer ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) คุณสุกันยา ทองธำรง ผู้จัดการโครงการ COVID-19 Socio-economic Responseand Recovery ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษา และหน่วยงานของสหประชาชาติ เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว


#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2021 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::