กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

28/09/2564 ร่วมประชุมสภาองค์กรของผู้บริโภคจังหวัดเชียงราย
ประกาศเมื่อ 28 กันยายน 2564 เปิดอ่าน 73 ครั้ง

วันที่  28 กันยายน 2564  ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย (นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์)  มอบหมาย นางนภา มโนเรือง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมประชุมสภาองค์กรของผู้บริโภคจังหวัดเชียงราย ในเวที "ทิศทางพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคในสังคมยุคดิจิทัล" เพื่อรายงานผลการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคระดับจังหวัด

ประธานในที่ประชุม นางสุดานี บูรณเบญจเสถียร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ณ โรงแรมไชยนารายณ์ ริเวอร์ไซด์ จังหวัดเชียงราย

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2021 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::