กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

29/09/2564 ร่วมกิจกรรมเสริมพลังคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสายสตรอง (The Empowerment of Strong Single Mom)
ประกาศเมื่อ 29 กันยายน 2564 เปิดอ่าน 58 ครั้ง

วันที่ 29 กันยายน 2564 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย (นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์)  มอบหมาย นางสาวรัตติกา ยามะสัก นักสังคมสงเคราะห์ ร่วมกิจกรรมเสริมพลังคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสายสตรอง (The Empowerment of Strong Single Mom) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องเผชิญกับภาวะลำบาก รวมถึงการสร้างพลังให้เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวให้เข้มแข็ง

โดยมี นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานเปิดงาน และมีดร.บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ให้เกียรติมาบรรยาย เรื่อง “การเตรียมความพร้อมสำหรับพ่อ/แม่เลี้ยงเดี่ยวสายสตรอง (ด้านกาย จิต สังคม)” ผ่านระบบ Zoom


#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2021 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::