กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

29/09/2564 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ได้ขอความเหลือไปยังศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 อ.พาน อ.ป่าแดด
ประกาศเมื่อ 29 กันยายน 2564 เปิดอ่าน 61 ครั้ง

วันที่ 29 กันยายน 2564 กลุ่มส่งเสริมการการจัดสวัสดิการสังคมได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย (นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์) ให้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบประวัติ ให้คำแนะนำและช่วยเหลือเบื้องต้น ผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ได้ขอความเหลือไปยังศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 ซึ่งได้รับการประสานงานมาจากเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย ในพื้นที่ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน 1 ราย

ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน 1 ราย

และตำบลโรงช้าง อำเภอป่าแดด 1 ราย

รวมทั้งหมด 3 ราย


#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2021 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::