กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

29/10/2564 ผอ.ศูนย์ฯ ร่วมประชุมกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ครั้งที่ 10/2564
ประกาศเมื่อ 29 ตุลาคม 2564 เปิดอ่าน 104 ครั้ง
วันที่ 29 ตุลาคม 2564 นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมการประชุมกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ 10/2564
โดยมี นางจินตนา จันทร์บํารุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom Meeting เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ของเดือนตุลาคม 2564
Copyright © 2022 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::