กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

12/11/2564 ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงกระบวนการทำงานโครงการพัฒนาทักษะอาชีพ อ.แม่ใจ จ.พะเยา
ประกาศเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2564 เปิดอ่าน 169 ครั้ง

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย  (นายโสภณ  แก้วล้อมทรัพย์)  มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมลงพื้นที่ประชุมชี้แจงกระบวนการทำงานโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ในเขตพื้นที่กลุ่มสตรีเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 

โดยมีนางสังวาลย์ เขื่อนวัง  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ พร้อมด้วยนายไพโรจน์ อุตตะมา นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ  เทศบาลตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้ด้วย

#ศูนย์สตรีเชียงราย


Copyright © 2022 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::