กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

24/11/2564 ผอ.ศูนย์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน จ.เชียงราย
ประกาศเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2564 เปิดอ่าน 33 ครั้ง

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย (นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์) ดำเนินการจัดการอบรม โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ปีงบประมาณ 2565 พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมอาชีพ

ในเขตพื้นที่กลุ่มสตรีบ้านท่าข้าวเปลือก ม.7 ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน จ.เชียงราย หลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าปัก

มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้กลุ่มสตรี/เยาวสตรี ที่ว่างงาน หรือแรงงานนอกระบบ สตรีหรือครอบครัวที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ/สังคม ประชาชนทั่วไป หรือบุคคลในครอบครัว และรวมถึงผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้ฝึกอาชีพและพัฒนาทักษะฝีมือ สามารถประกอบอาชีพสร้างรายได้อย่างมั่นคง และมีรายได้เพิ่มขึ้น

โดยมี นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้ฯ จ.เชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก นางสาวพีรญา ปิ่นทอง รองปลัดเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก พร้อมด้วยน.ส.อภิสรา ฟูเฟื่อง

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกล่าวต้อนรับและให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการอบรม ณ  ศาลาเอนกประสงค์วัดท่าข้าวเปลือก ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน จ.เชียงราย

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2021 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::