กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

25/11/2564 ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงครอบครัวผผู้ประสบปัญหาทางสังคม จังหวัดพะเยา
ประกาศเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2564 เปิดอ่าน 41 ครั้ง

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย มอบหมาย กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงครอบครัวผผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ อำเภอภูกามยาวและอำเภอปง จังหวัดพะเยา เพื่อนำมาพิจารณาให้เงินอุดหนุน (เงินสงเคราะห์ครอบครัว) ต่อไป


#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2021 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::