กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

01/12/2564 ผอ.ศูนย์ฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร เบเกอรี่เบื้องต้น รุ่นที่ 1
ประกาศเมื่อ 01 ธันวาคม 2564 เปิดอ่าน 193 ครั้ง

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร เบเกอรี่เบื้องต้น รุ่นที่ 1 เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ช่วยเหลือ พัฒนาผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และผู้ที่ตกงาน ว่างงาน จากสถานการณ์โควิด 19 ให้มีความรู้ ความสามารถ ในการประกอบอาชีพตามความถนัด และพึ่งพาตนเองในการดำรงชีวิตได้ โดยได้เปิดฝึกอบรมอาชีพการทำขนมเบเกอรี่ ผู้ฝึกอบรมสามารถนำไปต่อยอดทำธุรกิจส่วนตัว ประกอบอาชีพต่อไปได้

 

 

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2022 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::