กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน

ผู้อำนวยการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

13/05/2562 สร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจแก่สตรี หลักสูตร “การตลาดและช่องทางการจัดจำหน่าย”
ประกาศเมื่อ 13 พฤษภาคม 2562 เปิดอ่าน 335 ครั้ง

วันที่ 11-13 พฤษภาคม 2562  ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย (นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน) มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม จัดอบรมโครงการเสริมสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจแก่สตรี หลักสูตร “การตลาดและช่องทางการจัดจำหน่าย” เพื่อพัฒนาทักษะการดำเนินธุรกิจให้แก่กลุ่มอาชีพสตรี ให้สามารถพัฒนามาตรฐานการจัดการองค์กรและมาตรฐานสินค้าเพื่อการแข่งขัน โดยมีวิทยากร ดร.บุญยืน ทูปแป้น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเมี้ยงแม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย,สมาคมสร้างสรรค์อนาคตเด็กและเยาวชน จังหวัดเชียงรายและทีมวิทยากรศูนย์เรียนรู้ ICT ชุมชนเครือข่ายองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ณ โรงแรมเชียงรายแกนด์รูม ตำบลสันทราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

Copyright © 2020 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::