กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

08/12/2564 ร่วมประชุมพัฒนาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ประกาศเมื่อ 08 ธันวาคม 2564 เปิดอ่าน 146 ครั้ง

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย  (นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์)  มอบหมาย เจ้าหน้าที่ ร่วมอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากร พม. และภาคีเครือข่าย ประจำปี 2565 เพื่อพัฒนาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร ผ่านระบบ google Meet จัดโดยสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9
 
#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2022 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::