กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน

ผู้อำนวยการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

14/05/2562 ประชุมติดตามและขยายผลในเชิงเปรียบเทียบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประกาศเมื่อ 14 พฤษภาคม 2562 เปิดอ่าน 229 ครั้ง

เมื่อวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2562 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย
(นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน) มอบหมาย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วม ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการติดตามและขยายผลในเชิงเปรียบเทียบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ แก่บุคลากร สค. เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2562 ให้มีแนวทางการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด ณ โรงแรมปริ้นซ์ตัน สวีท ปาร์ค กรุงเทพมหานคร โดยนายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานเปิดการประชุม

Copyright © 2020 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::