กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

10/12/2564 สค. อบรมพัฒนาศักยภาพช่างผม โครงการช่างผมอุ่นใจ by พม. ปี 2
ประกาศเมื่อ 10 ธันวาคม 2564 เปิดอ่าน 163 ครั้ง

วันที่ 10 ธันวาคม 2564 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย (นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์) มอบหมาย นางสาวมณธินี กันทร ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 2 ร่วมพิธีเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพช่างผม โครงการช่างผมอุ่นใจ by พม. ปี 2 ร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และบริษัท เอส. ซี. เสรีชัยบิวตี้ จำกัด เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอาชีพช่างผมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาศักยภาพ เพิ่มทักษะ ยกระดับฝีมือให้กับช่างผม ให้มีประสิทธิภาพสู่การนำไปปรับใช้ในกิจการของช่างผม

โดยมี นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานพิธีเปิดฯ ณ หอประชุม วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2022 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::