กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน

ผู้อำนวยการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

15/05/2562 ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้เรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ ภาคเหนือ
ประกาศเมื่อ 15 พฤษภาคม 2562 เปิดอ่าน 244 ครั้ง

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย(นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน) มอบหมายให้นายจักรพันธ์ รอดทุกข์ ตำแหน่งครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 3 ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้เรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก โดย รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (นางสาววิจิตา รชตะนะนทิกุล) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมดังกล่าว

Copyright © 2020 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::