กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

20/12/2564 ผอ.ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ นายพุธทรัพย์ มณีศรี
ประกาศเมื่อ 20 ธันวาคม 2564 เปิดอ่าน 160 ครั้ง

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ  นายพุธทรัพย์ มณีศรี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคลของ อ.ก.พ. กรมกิจการผู้สูงอายุ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนหลักสูตรการฝึกอาชีพ และห้องจำหน่ายผลิตภัณฑ์เปิงเปียณ  ณ  ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว  จังหวัดเชียงราย

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2022 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::