กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน

ผู้อำนวยการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

15/05/2562 ร่วมกิจกรรมบริการตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
ประกาศเมื่อ 15 พฤษภาคม 2562 เปิดอ่าน 262 ครั้ง

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย(นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน) มอบหมาย กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ร่วมกิจกรรมบริการตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ มีหน่วยงานต่างๆ ของอำเภอพาน ให้บริการความรู้ ความร่วมมือประชาชน ซึ่งทางศูนย์เรียนรู้ฯเชียงราย ได้จัดบูธประชาสัมพันธ์หน่วยงานและรับสมัครผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมในสถาบัน ณ โรงเรียนเวียงห้าววิทยา ตำบลหัวง้ม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดย นางภัทราวดี ปัญญาบุญ นายอำเภอพาน เป็นประธานในพิธี

Copyright © 2020 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::