กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

29/12/2564 ให้การต้อนรับ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ในโอกาสเยี่ยมชมศูนย์ฯ
ประกาศเมื่อ 29 ธันวาคม 2564 เปิดอ่าน 119 ครั้ง

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย  (นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์) มอบหมาย นาง นภา  มโนเรือง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่

ให้การต้อนรับ นางรุ่งทิวา สุดแดน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ในโอกาสเยี่ยมชมการเรียนการสอน หลักสูตร การตัดเย็บเสื้อผ้า และหลักสูตร เบเกอรี่เบื้องต้น

ในการนี้ท่านรองอธิบดีได้ให้กำลังใจและแนวทางการดำเนินงานตามภารกิจสค.กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ และได้ให้กำลังใจและแนวทางการดำเนินชีวิต “ทำในสิ่งที่ชอบ ทำให้ดีที่สุด ทำแล้วมีความสุข” กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2022 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::