กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

12/01/2565 ผอ.ศูนย์ ลงพื้นที่ขับเคลื่อนศูนย์ Learning Center ในชุมชน ต.ม่วงคำ
ประกาศเมื่อ 12 มกราคม 2565 เปิดอ่าน 151 ครั้ง

วันที่ 12 มกราคม 2565 นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์  ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ประสานความร่วมมือการขับเคลื่อนศูนย์ Learning Center ในชุมชน ร่วมกับ นางสายสุรี ทนันชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ นายเสกสรร เสาร์สุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ   ณ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2022 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::