กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

12/01/2565 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านกลุ่มสตรีเพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าแรงงานสตรี จ.เชียงราย
ประกาศเมื่อ 12 มกราคม 2565 เปิดอ่าน 49 ครั้ง

วันที่ 11-12 มกราคมคม 2565 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย (นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์) มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านและสอบประวัติกลุ่มสตรีเพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าแรงงานสตรี ตามโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ปีงบประมาณ 2565 ในเขตพื้นที่ จ. เชียงราย จำนวน 2 กลุ่ม ดังนี้.-

1.กลุ่มสตรีบ้านห้วยน้ำมา ม.15 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

2.กลุ่มสตรีบ้านท่าข้าวเปลือก ม.7 ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน จ.เชียงราย

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2022 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::