กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

31/01/2565 ส่งผู้เข้ารับหลักสูตรพนักงานผู้ช่วยเหลือฯ เข้าฝึกภาคปฏิบัติ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาล 2 
ประกาศเมื่อ 31 มกราคม 2565 เปิดอ่าน 141 ครั้ง

วันที่ 31 มกราคม 2565 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย  (นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์) มอบหมาย นายสุวิทย์ แสนทา ครูประจำหลักสูตรพนักงานผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก ส่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก รุ่นที่ 53 จำนวน 2 คน เข้าฝึกภาคปฏิบัติในศูนย์บริการสาธารณสุขกองการแพทย์เทศบาลนครเชียงราย(ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาล 2  สันหนอง)ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2565

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2022 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::