กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

23/03/2565 ผอ.ศูนย์ฯ ลงพื้นที่ประสานจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ณ อบต.เมืองพาน
ประกาศเมื่อ 23 มีนาคม 2565 เปิดอ่าน 111 ครั้ง

วันที่ 23 มีนาคม 2565 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์  ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นางสาวกิ่งดาว มะโนวรรณ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ นางสาวรมย์ธีรา อุตตะมา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ  นายกิตติศักดิ์ ทับทิมเขียว เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านโสตทัศนศึกษา ลงพื้นที่ประสานงานและร่วมกำหนดสถานที่สำหรับการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาและการบริการสวัสดิการสังคมสำหรับประชาชนของทุกกรม ในสังกัดกระทรวง พม. แบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

พร้อมทั้ง ร่วมหารือการช่วยเหลือพ่อเลี้ยงเดี่ยวที่ประสบปัญหาทางสังคมด้านที่อยู่อาศัย อาชีพ รายได้ และการเลี้ยงดูบุตร ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

โดยมี นายยศวัฒน์ ปิติภูวพิพัฒน์ นายก อบต.เมืองพาน คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้ด้วย

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2022 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::