กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

30/03/2565 จัดประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
ประกาศเมื่อ 30 มีนาคม 2565 เปิดอ่าน 97 ครั้ง

วันที่ 30 มีนาคม 2565 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย (นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์) มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมร่วมกับฝ่ายบริหารจัดประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลป่าหุ่ง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยมีรองนายกเทศมนตรีตำบลป่าหุ่ง (นายเสน่ห์ ชัยลังกา) เป็นประธานในการประชุม

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2022 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::