กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

29/04/2565 จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการ รุ่นที่ 54
ประกาศเมื่อ 29 เมษายน 2565 เปิดอ่าน 71 ครั้ง

วันที่ 29 เมษายน 2565  กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการ รุ่นที่ 54

เพื่อทำหน้าที่ในการประสานงาน ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจในการบริหารจัดการและการจัดกิจกรรมการฝึกอาชีพ กิจกรรมเสริมทักษะชีวิตของศูนย์เรียนรู้ฯ

 

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2022 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::