กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

03/05/2565 จัดประชุมยกระดับศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย
ประกาศเมื่อ 03 พฤษภาคม 2565 เปิดอ่าน 59 ครั้ง

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมาย นางสาวรมย์ธีรา อุตตะมา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น โดย นางสาวธวัลรัตน์ ตั๋นคำ นายก อบต.แม่เย็น จัดประชุมคณะทำงานและภาคีเครือข่ายศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) เพื่อยกระดับเป็นศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแม่เย็น ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยในที่ประชุมได้ดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการ สถานที่ตั้ง พร้อมทั้งแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลและการให้บริการสวัสดิการคนทุกช่วงวัย

ทั้งนี้ได้มี นางสาวจรรยารักษ์ นรรัตน์ รองนายก นายธนโชติ หันตา ปลัด อบต.แม่เย็น ผู้อำนวยการ กศน.  ผู้อำนวยการ.รพ.สต กำนัน เข้าร่วมประชุมดังกว่าว

 

 

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2022 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::