กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

12/05/2565 ร่วมการคัดเลือกบุคลากรเป็น “1 คนดี มีจริยธรรม กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว(สค.)”
ประกาศเมื่อ 12 พฤษภาคม 2565 เปิดอ่าน 19 ครั้ง

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย  มอบหมาย นางสาวเกษวรรณ มงคลไชยสิทธิ์ ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 3 เข้าร่วมการคัดเลือกบุคลากรเป็น “1 คนดี มีจริยธรรม กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว(สค.)” ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น “1 คนดี มีจริยธรรม กรม สค.”  ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom Meeting

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2022 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::