กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

12/05/2565 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ \"ปันรักษ์ ปลูกผัก เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565\"
ประกาศเมื่อ 12 พฤษภาคม 2565 เปิดอ่าน 47 ครั้ง

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น.  นางสาวจุรีพร  ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ "ปันรักษ์ ปลูกผัก เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565" ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100  ล้านต้น

โดยกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ปลูกต้นไม้ และกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรศูนย์ฯ และผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต สร้างภูมิคุ้มกันให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้ ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย


 #ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2022 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::