กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

21/06/2565 จัดการอบรมโครงการพัฒนาทักษะอาชีพ “กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว” ในเขตพื้นที่ จ.น่าน
ประกาศเมื่อ 21 มิถุนายน 2565 เปิดอ่าน 26 ครั้ง

วันที่ 20 - 21  มิถุนายน 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย (นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์) ดำเนินการจัดการอบรม โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว ปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ในเขตพื้นที่จังหวัดน่าน จำนวน 2 กลุ่ม ดังนี้

1.กลุ่มสตรีบ้านต้าม หมู่ 6 ต.บ่อสวก อ.เมืองน่าน จ.น่าน หลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่
2.กลุ่มสตรีบ้านห้วยแขม หมู่ 10 ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน หลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหวาย

โดยมี นางอัญชรินทร์ กลิ่นศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายอิ่นคำ วงศ์ทะปา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสวก นางจินดา มหานิล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมในพิธีเปิด 

มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้กลุ่มสตรี/เยาวสตรี ที่ว่างงาน หรือแรงงานนอกระบบ สตรีหรือครอบครัวที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ/สังคม ประชาชนทั่วไป หรือบุคคลในครอบครัว และรวมถึงผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้ฝึกอาชีพและพัฒนาทักษะฝีมือ สามารถประกอบอาชีพสร้างรายได้อย่างมั่นคง และมีรายได้เพิ่มขึ้น

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2022 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::