กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

28/06/2565 ร่วมประชุมกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 6/2565
ประกาศเมื่อ 28 มิถุนายน 2565 เปิดอ่าน 37 ครั้ง

วัน อังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2565  นางสาวจุรีพร  ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมาย นางนภา มโนเรือง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ครั้งที่ 6 เพื่อกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

โดยมี นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แอปพลิเคชัน Zoom Meeting

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2022 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::