กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน

ผู้อำนวยการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

11/06/2562 แถลงแผนงาน เพื่อฟื้นฟูสภาพชีวิตผู้คนบนภูเขาในจังหวัดเชียงราย
ประกาศเมื่อ 11 มิถุนายน 2562 เปิดอ่าน 259 ครั้ง

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย (นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน) มอบหมาย นางปนัดดา กางสำโรง หัวหน้ากลุ่มแผนงานและวิชาการ ร่วมประชุมแถลงแผนงาน ปี 2563-2565 เพื่อฟื้นฟูสภาพชีวิตผู้คนบนภูเขาในจังหวัดเชียงราย มีโอกาสเรียนรู้วิชาการ ฝึกฝนอาชีพ มีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 2 หอแห่งแรงบันดาลใจ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

Copyright © 2020 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::