กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

04/08/2565 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมวัดหัวฝาย ครั้งที่ 1/2565
ประกาศเมื่อ 04 สิงหาคม 2565 เปิดอ่าน 18 ครั้ง

วัน พฤหัสบดี  ที่ 4 สิงหาคม 2565 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย
(นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมวัดหัวฝาย ครั้งที่ 1/2565 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบล ณ วัดหัวฝาย ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อชี้แจง สร้างความเข้าใจ และวางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือสังคมวัดหัวฝาย ให้แก่ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านพระครูปิยวรรณพิพัฒน์ ดร. เป็นประธานเปิดการประชุม และมีหัวหน้าหน่วยงาน One Home Chiangrai ผู้แทนหน่วยงาน และอพม.ในพื้นที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

 

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2022 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::