กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

05/08/2565 ลงพื้นที่นิเทศติดตามกิจกรรมเสริมสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจแก่สตรี ในพื้นที่ จ.แพร่ และ จ.น่าน
ประกาศเมื่อ 05 สิงหาคม 2565 เปิดอ่าน 16 ครั้ง

วันที่ 3-5 สิงหาคม 2565 นางสาวจุรีพร  ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมาย เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงาน กิจกรรมเสริมสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจแก่สตรี ในพื้นที่จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน จำนวน 3 กลุ่มได้แก่

1.กลุ่มสตรีบ้านร่องเย็น หมู่ 5 ต.ทุ่งน้าว อ.สอง จ.แพร่

2.กลุ่มสตรีบ้านนาทะนุง ม.5 ต.นาทะนุง อ.นาหมื่น จ.น่าน

3.กลุ่มสตรีบ้านไผ่งาม หมู่ 1 ต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน

โดยมี นางสาวลภัสนันท์ พัชราภานนท์ชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้าว พร้อมด้วยนักพัฒนาชุมชน เข้าพบปะ ให้กำลังใจและให้คำแนะนำในเรื่องการตลาดและการขายออนไลน์แก่กลุ่มสตรีด้วย

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2022 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::