กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน

ผู้อำนวยการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

11/06/2562 เตรียมรับการตรวจราชการตามนโยบายกระทรวง พม. รอบที่ 2
ประกาศเมื่อ 11 มิถุนายน 2562 เปิดอ่าน 279 ครั้ง

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อเตรียมการนำเสนอข้อมูลในแต่ละประเด็นตามนโยบายของกระทรวง พม. สำหรับเตรียมความพร้อมเพื่อการตรวจราชการตามนโยบายกระทรวง พม. รอบที่ 2 พร้อม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย

Copyright © 2020 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::