กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

21/09/2565 จิตอาสา 904 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “จิตอาสาพัฒนา” ในโครงการพัฒนาพื้นที่ อ.พาน จ.เชียงราย
ประกาศเมื่อ 21 กันยายน 2565 เปิดอ่าน 23 ครั้ง

วัน พุธ ที่ 21 กันยายน 2565 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวเด่นนภา ปัญญาไว จิตอาสา 904 รหัส 5B-126 ตำแหน่งครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ชั้น 3 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “จิตอาสาพัฒนา” ในโครงการพัฒนาพื้นที่ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต แก้ได้ หายจน ชีวิตมั่งคง ด้วยศาสตร์พระราชา กิจกรรมการพัฒนาเพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร ด้วยหลักทฤษฎีใหม่ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นกล้า ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีผู้เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ จำนวน 100 คน โดยได้รับเกียรติจาก นายชัยวุฒิ มีปราชญ์สม ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานปกครองอำเภอพาน เป็นประธานในพิธี

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2022 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::