กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน

ผู้อำนวยการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

10/07/2562 ร่วมขับเคลื่อนแผนงานส่งเสริมอาชีพ ปี 2563-2565
ประกาศเมื่อ 10 กรกฎาคม 2562 เปิดอ่าน 112 ครั้ง

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว  จังหวัดเชียงราย (นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน) มอบหมาย นายสุกิจ เกศสุวรรณรักษ์ ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 3 นายสุวิทย์ แสนทา เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม ร่วมขับเคลื่อนแผนงานส่งเสริมอาชีพ ปี 2563-2565 เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างองค์รวม ให้ทางเลือกในการประกอบอาชีพโดยไม่พึ่งพาการปลูกฝิ่น การค้าฝิ่น ได้มีโอกาสเรียนรู้วิชาการฝึกฝนอาชีพ มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ณ  โดรงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ บ้านปางมะหัน จังหวัดเชียงราย
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2562

Copyright © 2019 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::