กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน

ผู้อำนวยการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

11/07/2562 ร่วมพิธีเปิดโครงการ “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน”
ประกาศเมื่อ 11 กรกฎาคม 2562 เปิดอ่าน 101 ครั้ง

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย (นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน) มอบหมาย นางปนัดดา กางสำโรง หัวหน้ากลุ่มแผนงานและวิชาการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดโครงการ “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน” ณ อ่างเก็บน้ำหนองผา บ้านสันต้นม่วง หมู่ที่10 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

โดยมี นางภัทราวดี ปัญญาบุญ นายอำเภอพาน เป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และกล่าวเปิดโครงการ “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน” พร้อมปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 112,067 ตัว
เพื่อเทิดพระเกียรติและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ระบบนิเวศให้ประชาชนได้เข้ามามีบทบาทในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำโดยฟื้นฟูแหล่งน้ำและพื้นที่ป่าให้คืนสู่สภาพเดิมและนำไปสู่การป้องกันดูแลรักษาความสมดุลของผืนแผ่นดินอย่างยั่งยืน

Copyright © 2019 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::