กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน

ผู้อำนวยการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

11/07/2562 บรรยายการป้องกันอันตรายจากการค้ามนุษย์ในทุกรูปแบบ อำเภอเวียงชัย
ประกาศเมื่อ 11 กรกฎาคม 2562 เปิดอ่าน 122 ครั้ง

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562  ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย(นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน) มอบหมายให้ นายจักรพันธ์ รอดทุกข์ ตำแหน่งครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 3 ร่วมเป็นวิทยากร ตามโครงการให้ความรู้เพื่อป้องกันอันตรายจากการค้ามนุษย์ในต่างประเทศและส่งเสริมการป้องกันการถูกล่อลวงจากผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการค้ามนุษย์ในทุกรูปแบบ ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย จัดโดยสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดเชียงราย โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น วัยทำงาน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ องค์กรเอกชน ผู้ปฏิบัติงาน ผู้นำชุมชน อาสาสมัคร ประชาชนทั่วไป ผู้จบการศึกษาใหม่ เข้าร่วมกว่า 100 คน

Copyright © 2019 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::