กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน

ผู้อำนวยการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

24/01/2562 ย้ายศาลพระภูมิและศาลตายาย
ประกาศเมื่อ 24 มกราคม 2562 เปิดอ่าน 75 ครั้ง

ย้ายศาลพระภูมิและศาลตายาย
-----------------------------
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย เป็นประธานจุดธูปเทียนพิธีย้ายศาลพระภูมิและศาลตายาย ณ บริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของศูนย์เรียนรู้ฯ เพื่อปกป้องคุ้มครองดูแล รักษาสถานที่อยู่อาศัย ให้มีความเป็นสิริมงคล เจริญก้าวหน้า

Copyright © 2019 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::